Ngày 11/8/2010 Khoa Quản trị nhân lực được thành lập theo quyết định số....
 
 Ngày 11/8/2010 Khoa Quản trị nhân lực được thành lập theo quyết định số....
 
"